Be safe, Breathe safe
0
Winkelmandje

Gebruik van cookies

Breathesafe.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het is mogelijk de browser zo in te stellen dat men tijdens het winkelen geen cookies ontvangt. Tevens vind je op de site linkjes die door kunnen verwijzen naar social media als Facebook, Instagram en Twitter. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, of d.m.v. een mailtje te sturen naar info@breathesafe.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@breathesafe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Breathesafe.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Breathesafe.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wil je geen nieuwsbrief meer van Breathesafe.nl ontvangen? Dan kan je via de link bovenin jezelf uit laten schrijven, of je stuurt een mailtje met het verzoek naar info@Breathesafe.nl.

Geheimhouding

Alle personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en anderen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens welke zij hebben ingezien, mits door wet- of regelgeving zij gevraagd worden hierover informatie te verstrekken. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Breathesafe.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@breathesafe.nl. Breathesafe.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een uiterlijke bewaartermijn van 2 jaar zal gehandhaafd worden, gemeten vanaf de laatste actie